N/P:   Category: 
  1.  
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2416  Downloads: 188
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2154  Downloads: 175
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 2588  Downloads: 197
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 6136  Downloads: 218
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 6397  Downloads: 201
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5716  Downloads: 188
第十六世大宝法王显现的虹身、瑞相及火化不坏的心脏(图)
Date: 2012-03-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 5359  Downloads: 170
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5700  Downloads: 236
阿色·阿炯仁波切的虹光照片
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3501  Downloads: 230
大恩根本上师登勒活佛仁波切的虹身相片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 3505  Downloads: 186
益西加措上师虹身照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6866  Downloads: 265
益西加措上师虹身照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 6832  Downloads: 315
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    手印    昆虫    肯德基    玛雅    居士    显灵    紫磨真金    佛祖    火供    大明咒    人形    上师    佛堂    戒杀    水结晶    佛顶舍利    虹身    天龙    巴登多杰    腾空