N/P:   Category: 
  1.  
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1015  Downloads: 91
一位牛津大学的医学博士亲眼见到僧人让巨石自动腾空250米!
Date: 2015-07-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1100  Downloads: 101
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5828  Downloads: 245
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 6037  Downloads: 198
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5244  Downloads: 230
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5758  Downloads: 232
营口落龙照片
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 4083  Downloads: 205
营口落龙照片
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 2700  Downloads: 171
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    尼泊尔    显灵    佛七    婴灵    真身    净空法师    居士    肉身舍利    戒杀    舍利    天龙        放光    朝圣    上师    怪兽    佛顶舍利    紫磨真金    玛雅    观世音菩萨