N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2016-07-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 905  Downloads: 73
这几张照片全都拍到鬼了,你能看到吗?
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1723  Downloads: 91
吓人!做烟火供时拍到无量的鬼道众生
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1426  Downloads: 129
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1403  Downloads: 113
火供现场的灵异
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3747  Downloads: 143
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5602  Downloads: 214
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 8283  Downloads: 261
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10699  Downloads: 438
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14452  Downloads: 585
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7574  Downloads: 199
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6534  Downloads: 169
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6206  Downloads: 183
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 2938  Downloads: 175
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 3680  Downloads: 211
火供现场中的许多众生
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 3074  Downloads: 168
火供中的火焰瞬间变化象地藏菩萨还是象送子观音呢
Date: 2012-03-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 2541  Downloads: 150
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6911  Downloads: 338
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3967  Downloads: 169
阿弥陀佛火供吉祥瑞相-如龙吐珠
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3769  Downloads: 174
一次火供现场拍摄到的照片
Date: 2012-03-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 2647  Downloads: 200
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    大圆满    显灵    上师    舍利        瑜伽    真身    佛七    焰口    鬼魂    婴灵    人面疮    腾空    玛雅    水结晶    巴登多杰    佛堂    往生    佛顶舍利    神僧