N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
2019年4月13日弟子幸福突然发现佛堂观音像前“菩提”树长了一个“白伞盖”!一花开五叶,结果自然成!
Date: 2019-04-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 454  Downloads: 27
2019年3月7日幸福从佛堂请出包装黄布的引磬现祥瑞,自然现成一尊观世音菩萨形象!
Date: 2019-03-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 337  Downloads: 41
实拍 | 阿弥陀佛接引众生往生极乐世界的照片
Date: 2018-05-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 935  Downloads: 55
齐齐哈尔市郭师兄爸爸的亲身经历:一心归命 佛来换皮
Date: 2017-01-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 1300  Downloads: 52
神奇!法王阿秋喇嘛的舍利,见者增福!
Date: 2016-12-31
Category: 圣物舍利
Hits: 1116  Downloads: 42
十方普觉寺小狗妙音往生极乐世界,下葬时天空拍照像似人形求拥抱!
Date: 2016-12-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 1229  Downloads: 43
经营肉铺报应,身上长出如被割的牛肉片
Date: 2016-08-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 1108  Downloads: 66
共用一个身体的双头人女孩,称恋爱时很麻烦(佛教有:夫妻本是双头鸟,大难临头各自飞)
Date: 2016-08-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 853  Downloads: 58
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2016-07-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 905  Downloads: 73
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1412  Downloads: 57
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 1540  Downloads: 49
据说是南中国上空拍到阿弥陀佛显圣像(图)
Date: 2016-05-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 1473  Downloads: 90
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1466  Downloads: 71
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 1079  Downloads: 75
六道轮回真是不虚——“猪皮人身”的孩子!
Date: 2015-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 1328  Downloads: 114
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1403  Downloads: 113
《极乐世界示现在人间》视频中阿弥陀佛金身显圣
Date: 2013-11-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2833  Downloads: 174
西方三圣及西方极乐世界显现真实照片的缘起
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 13234  Downloads: 450
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2266  Downloads: 207
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2104  Downloads: 191
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    人面疮    尼泊尔    水结晶    净空法师    真身    本焕    玛雅        戒杀    巴登多杰    预言    火供    佛顶舍利    末法    佛堂    怪兽    巨人    往生    朝圣    手印