N/P:   Category: 
  1.  
犟牛居士前世法相
Date: 2016-06-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 3066  Downloads: 79
跟佛经所说一样:现有八岁生子
Date: 2012-04-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 6436  Downloads: 174
南京赵荣芳居士往生现佛像舍利
Date: 2012-03-28
Category: 圣物舍利
Hits: 4000  Downloads: 196
横空飞来的舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1387  Downloads: 150
佛舍利重现佛诞日祈祷法事,静一和圣一法师身体现透明琉璃
Date: 2012-03-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 7159  Downloads: 255
你信不信?真诚燃香香挂炉!
Date: 2012-03-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 3753  Downloads: 287
人猪合体!真实恐怖的因果轮回照片
Date: 2012-03-14
Category: 六道轮回
Hits: 5430  Downloads: 269
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8983  Downloads: 274
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:        昆虫    显灵    火供    预言    阿弥陀佛    怪兽    佛祖    人形    紫磨真金    怪物    佛堂    大明咒    肉身舍利    本焕    舍利        放光    水结晶    佛七