N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
在五台山,曾有神秘七童子向晋美彭措法王求法
Date: 2016-06-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 1358  Downloads: 59
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1457  Downloads: 71
佛以大因缘而放光加持——记华藏寺圣宝浴佛像放光之圣迹!
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 973  Downloads: 60
海涛法师领众放生,怀孕黄牛下跪谢恩
Date: 2015-03-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 1374  Downloads: 77
《僧伽吒经》经书中佛塔放光照片!
Date: 2014-12-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1183  Downloads: 84
云泉禅寺佛骨舍利显现放光瑞相【图】
Date: 2013-12-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 2254  Downloads: 132
西安法门寺佛指舍利放光(原画)
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 8429  Downloads: 391
小佛像大放光茫
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3760  Downloads: 146
小佛像放光
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3590  Downloads: 145
无量光佛大放光明
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 4346  Downloads: 169
羊平心寺隆重举行 鸠摩罗什寺主持理智法师纪念塔安坐放光
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 3831  Downloads: 163
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2258  Downloads: 205
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2091  Downloads: 191
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2114  Downloads: 172
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2366  Downloads: 204
曲永祥居士往生时天空好似观音菩萨坐莲台
Date: 2012-03-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 9267  Downloads: 207
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8396  Downloads: 264
佛像放光:毫光遍地 佛光纷飞 圣号三界彻震诸佛现全身
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 7295  Downloads: 213
现代人面疮 念佛生西-江翠裳居士
Date: 2012-03-29
Category: 六道轮回
Hits: 4528  Downloads: 155
09年10月1日-2日弥陀寺精进念佛,放光显瑞相
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5184  Downloads: 167
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    轮回    净空法师    放光    尼泊尔    玛雅    佛顶舍利    水结晶    显灵        大圆满    神僧        肉身舍利    莲池海会    往生    居士    巴登多杰    肯德基    佛堂    人面疮