N/P:   Category: 
  1.  
天生一只眼的婴儿,让人想起希腊传说中的独眼巨人!
Date: 2015-10-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 981  Downloads: 84
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3167  Downloads: 132
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2803  Downloads: 195
摄影师公布巨人手指遗骸 长38厘米(美国新闻公布)
Date: 2012-04-17
Category: 六道轮回
Hits: 4570  Downloads: 165
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4277  Downloads: 202
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4469  Downloads: 177
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3581  Downloads: 173
乐山大佛闭上了眼睛
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 5896  Downloads: 170
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    怪物    舍利    手印    佛祖    预言    佛堂    放光        显灵    莲池海会    鬼魂    大明咒    焰口        极乐世界        玛雅    肯德基    水结晶    神僧