N/P:   Category: 
  1.  
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2084  Downloads: 135
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5808  Downloads: 235
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5982  Downloads: 191
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5218  Downloads: 212
尼泊尔神僧持大明咒的腾空术(组图)
Date: 2012-04-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 5731  Downloads: 221
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4594  Downloads: 187
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 11090  Downloads: 426
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4618  Downloads: 182
珠峰上空出现罕见七彩云--酷似观世音菩萨
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4268  Downloads: 175
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3187  Downloads: 167
记净天法师往生瑞相实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 3042  Downloads: 164
N/P:   Category: 
  1.  
Tags:    水结晶    舍利    佛顶舍利    佛光    神僧    佛祖    焰口    人面疮    尼泊尔        净空法师    肉身舍利    虹身    婴灵    巨人    弥勒菩萨    天龙    观世音菩萨    佛七    显灵