N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2019年3月7日幸福从佛堂请出包装黄布的引磬现祥瑞,自然现成一尊观世音菩萨形象!
Date: 2019-03-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 338  Downloads: 41
伽蓝菩萨(关公)出现于北京通州上空?!
Date: 2016-07-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1224  Downloads: 64
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1412  Downloads: 57
惊奇发现—菩萨身上长出了灵芝
Date: 2016-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 1562  Downloads: 78
韬光禅寺拜观音后天空出现天龙以及曼陀罗花
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1108  Downloads: 62
网友拍摄到北京天空"真龙"显形(图)
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 999  Downloads: 83
施食后立竿见影的神奇现象
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 2061  Downloads: 157
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3188  Downloads: 136
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2818  Downloads: 197
闽江放生亲睹迦楼罗护法神显圣图记
Date: 2012-03-30
Category: 佛门瑞相
Hits: 8415  Downloads: 264
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5372  Downloads: 242
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 10401  Downloads: 491
08年5月15日下午天龙显圣照片
Date: 2012-03-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 5921  Downloads: 257
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5292  Downloads: 175
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 6047  Downloads: 225
章华寺宝塔开光时分天现观世音菩萨坐莲台与天龙护法之景象
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 5755  Downloads: 209
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4293  Downloads: 202
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 4489  Downloads: 177
马来西亚蛇王捉到人头蛇身怪物(图)
Date: 2012-03-24
Category: 六道轮回
Hits: 3595  Downloads: 175
1942年观世音菩萨显像的老照片
Date: 2012-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 2613  Downloads: 160
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    瑜伽    本焕    怪物        极乐世界    巴登多杰    佛堂    往生    怪兽    放光    真身    居士    巨人    大明咒    神僧    阿弥陀佛    显灵    人面疮    腾空    佛顶舍利