N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2008年农历六月十九日,纯印老人玉石雕像的手指一触即动,并放出毫光!
Date: 2019-03-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 566  Downloads: 17
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 1062  Downloads: 69
龙称法王在给众弟子灌顶时呈现大圆满彩虹瑞相
Date: 2013-05-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 5955  Downloads: 270
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5587  Downloads: 212
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 8269  Downloads: 257
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10685  Downloads: 431
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14433  Downloads: 573
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7563  Downloads: 192
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6523  Downloads: 162
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6192  Downloads: 183
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5001  Downloads: 174
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5028  Downloads: 186
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4472  Downloads: 188
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5700  Downloads: 236
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1774  Downloads: 167
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1709  Downloads: 172
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1806  Downloads: 182
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 1919  Downloads: 141
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1435  Downloads: 128
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1437  Downloads: 169
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    怪兽    往生    腾空    手印    鬼魂    肯德基    印光大师    佛顶舍利    巴登多杰    昆虫    火供            净空法师    戒杀    莲池海会    弥勒菩萨    婴灵    舍利    观世音菩萨