N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2017年8月1日,五台山显圣瑞相云图,宛如菩萨乘坐骑,又如金翅鸟展翅!
Date: 2019-06-11
Category: 佛门瑞相
Hits: 336  Downloads: 18
2008年农历六月十九日,纯印老人玉石雕像的手指一触即动,并放出毫光!
Date: 2019-03-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 680  Downloads: 30
两只小狗的打坐和感恩之心,让它们得到护法神的加持!
Date: 2016-08-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 1212  Downloads: 88
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1433  Downloads: 62
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 1572  Downloads: 57
这块石头很神奇!科学无法解释为何几百年来掉不下来?因为上面有佛的头发!
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 960  Downloads: 80
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1487  Downloads: 78
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2266  Downloads: 148
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 3332  Downloads: 141
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2846  Downloads: 200
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2563  Downloads: 190
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1328  Downloads: 147
太神奇了!佛祖降临泸沽湖畔!
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 9138  Downloads: 245
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2279  Downloads: 211
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2117  Downloads: 193
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2150  Downloads: 178
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2393  Downloads: 210
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 6009  Downloads: 287
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5177  Downloads: 188
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4677  Downloads: 193
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    舍利    怪兽    轮回    印光大师    莲池海会    人面疮    天龙    真身    人形    鬼魂    巴登多杰    佛光    佛七    阿弥陀佛    怪物    大明咒    神僧    腾空    大圆满