N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
发现一张不可思议的照片
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 4487  Downloads: 212
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1965  Downloads: 159
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1673  Downloads: 185
浙江94岁长老圆寂后焚出观音像舍利子
Date: 2012-03-14
Category: 圣物舍利
Hits: 1931  Downloads: 186
佛陀在空中显现真影!释迦牟尼佛率众弟子在空中显圣真影(96年空中摄影)
Date: 2012-03-14
Category: 佛门瑞相
Hits: 8064  Downloads: 338
观音菩萨台湾水灾显化救劫真影(1959年)(民国48年)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9773  Downloads: 726
涅磐前照片现佛光,宣化上人脸曾紫磨真金色
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 9228  Downloads: 636
头上长角的人
Date: 2012-03-13
Category: 六道轮回
Hits: 3196  Downloads: 213
台湾近代高僧广钦老和尚圆寂往生时,显现在空中的妙莲
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 10900  Downloads: 366
莲花生大士显圣于喇荣五明佛学院天空的照片
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 8937  Downloads: 265
佛堂上现红色的佛光!
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5592  Downloads: 216
当年林彪炸毁五郎庙,菩萨显灵照片今犹在
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6672  Downloads: 198
变色舍利子
Date: 2012-03-13
Category: 圣物舍利
Hits: 1735  Downloads: 182
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5917  Downloads: 231
被拍到的绿度母坛城显像
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 6288  Downloads: 215
佛像大放光芒(不可思议)
Date: 2012-03-13
Category: 佛门瑞相
Hits: 5207  Downloads: 232
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. ...
 6.  
 7. 52
 8.  
 9. 53
 10.  
 11. 54
 12.  
 13. 55
 14.  
 15. 56
 16.  
 17. 57
 18.  
 19. 58
 20.  
 21. 59
 22.  
 23. 60
 24.  
 25.  >> 
Tags:    本焕    尼泊尔    轮回    阿弥陀佛    人面疮    怪兽    观世音菩萨    紫磨真金    水结晶    怪物    腾空    玛雅    放光    巴登多杰        佛顶舍利    居士    舍利    肉身舍利    虹身